سامانه آموزش پژوهشکده بیمه

021-22071891

شماره تماس پشتیبانی

منظور از حضور موثر استاد چیست؟

به جمع زمان های حضور استاد در کلاس گفته می شود.

به عنوان مثال اگر استاد ساعت ۱۳ وارد شود و ساعت ۱۴ از کلاس خارج شود سپس ساعت ۱۴:۳۰ وارد کلاس شود و ساعت ۱۵:۳۰ خارج شود،‌ حضور موثر استاد ۲ ساعت می باشد.