سامانه آموزش پژوهشکده بیمه

021-22071891

شماره تماس پشتیبانی

هدف قانون خروج از کلاس تا ۱۰ دقیقه از خروج استاد چیست؟

متاسفانه برخی از دانشجویان به کلاس توجه نمی کنند و ممکن است دستگاه رایانه خود را روشن بگذراند، به کمک این روش دانشجویان مورد نظر پیدا می شوند.