سامانه آموزش پژوهشکده بیمه

021-22071891

شماره تماس پشتیبانی

مدت زمان دوره های کارگزاری چند روز است؟

دور های کارگزاری به مدت ۴۰ ساعت و حدود ۱۰ روز کاری به طول می انجامد