سامانه آموزش پژوهشکده بیمه

021-22071891

شماره تماس پشتیبانی

برای دوست من که زمان حضورش مثل من می باشد حضور ثبت شده ولی برای من غیبت چر این تفاوت وجود دارد؟

بررسی حضور و غیاب کاملاْ خودکار بوده و توسط یک روبات بررسی می گردد بر این اساس امکان هیچگونه فرق قائل شدن بین حضور افراد وجود ندارد.

برای بررسی دلیل غیبت خود می توانید یک درخواست در صفحه جزئیات حضور و غیاب ثبت نمایید.