سامانه آموزش پژوهشکده بیمه

021-22071891

شماره تماس پشتیبانی

چگونه اعتراض خود نسبت به حضور و غیاب را اعلام کنم؟

در جلوی هر حضور و غیاب شما یک دکمه جزئیات وجود دارد، با ورود به آن می توانید اعتراض خود را ثبت کنید