سامانه آموزش پژوهشکده بیمه

021-22071891

شماره تماس پشتیبانی

حضور و غیاب کلاس ها به چگونه می باشد؟

شیوه حضور غیاب بر اساس حضور دانشجو نسبت به حضور استاد و تنظیمات کلاس می باشد و ارتباطی به ساعت رسمی کلاس ندارد.

به عنوان مثال:
کلاسی برای ساعت ۱۳ الی ۱۷ برنامه ریزی و نسبت حضور دانشجو ۵۰ درصد تنظیم شده است.
استاد کلاس ساعت ۱۳ وارد کلاس می شود و ساعت ۱۶ کلاس خود را به پایان می رساند بدین ترتیب استاد ۱۸۰ دقیقه داخل کلاس بوده و زمان موثر استاد می باشد.
بنابراین دانشجو باید حداقل ۹۰ دقیقه و یا بیشتر سر کلاس باشد.
همچنین یادآور می شود طبق قانون این دانشجو اگر بیشتر از ۱۰ دقیقه از زمان خروج نهایی استاد (در این مثال ساعت ۱۶ ) از کلاس خارج نشود شامل غیبت قانون ۱۰ دقیقه می شود.

توجه داشته باشید کلاس محلی است که داخل آن جزوه نمایش داده می شود، استاد صحبت می کند و دانشجویان با استاد تعامل دارند.
سامانه محلی می باشد که دانشجو اطلاعات تحصیلی خود را می بیند