سامانه آموزش پژوهشکده بیمه

026-91009987

شماره تماس پشتیبانی فنی پورتال و فنی آموزش مجازی
ساعات پاسخگویی روز های کاری شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۷ می باشد

اطلاعات آخرین ورود و خروج شما به سامانه نشان می دهد من زمان کلاس بوده ام ولی غیب خورده ام؟

.اطلاعات آخرین ورود و خروج شما به سامانه نشان دهنده ورود و خروج شما فقط و فقط به سامانه آموزش بودهو متفاوت از ورود و خروج شما به کلاس می باشد و در حضور و غیاب کلاس های مجازی تاثیری ندارد.