سامانه آموزش پژوهشکده بیمه

021-22071891

شماره تماس پشتیبانی

اطلاعات آخرین ورود و خروج شما به سامانه نشان می دهد من زمان کلاس بوده ام ولی غیب خورده ام؟

.اطلاعات آخرین ورود و خروج شما به سامانه نشان دهنده ورود و خروج شما فقط و فقط به سامانه آموزش بودهو متفاوت از ورود و خروج شما به کلاس می باشد و در حضور و غیاب کلاس های مجازی تاثیری ندارد.