سامانه آموزش پژوهشکده بیمه

021-22071891

شماره تماس پشتیبانی

اعتبار گواهینامه های اعطایی پژوهشکده بیمه چقدر است؟

گواهینامه های اعطا شده از سوی پژوهشکده بیمه مورد قبول کلیه شرکت های بیمه می باشد.